Tara Rahimi

Tara Rahimi

Tara is a former intern for Mental Floss.